Vilniaus lopšelis-darželis „Spragtukas“

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdymo forma – dieninė
Ugdymo kalba – lietuvių, rusų, lenkų
Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių

 

Direktorė Ana Švedovič

Adresas: Žirmūnų g. 108, Vilnius, LT – 09123

El. paštas: rastine@spragtukas.vilnius.lm.lt
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga

 
Lopšelis-darželis „Spragtukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais ir norminiais aktais, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimais, lopšelio-darželio nuostatais.
Vaikai ugdomi pagal „Spragtuko“ parengtą ikimokyklinio ugdymo ir ugdymo(si ) programą.

 

Regiono ir įstaigos savitumas

Lopšelis-darželis yra Žirmūnų mikrorajone. Darželį supa be galo gražus kraštovaizdis. Šalimais yra gražus parkas.
Gamtos pasaulis be galo įvairus savo judėjimu ir formomis. Tai leidžia vaikui natūralioje aplinkoje stebėti, tyrinėti, atrasti, lyginti. Natūralus gamtos grožis teigiamai veikia vaikų emocijas, grožio supratimą.
Kiekviena darželio grupė – atvira, ten sudaryta estetiška, vaiko kūrybiškumą skatinanti aplinka, dirba kūrybiški, kompetentingi pedagogai.
Atsižvelgiant į vaikų, šeimos poreikius, sukauptą patirtį, prioritetinė ugdymo sritis – estetinis – meninis ugdymas. Vaikai mėgstantys vaidinti, dainuoti, improvizuoti lanko muzikinę studiją bei lietuvių liaudies šokių būrelį, mėgstantys sportuoti – sporto būrelį. Ugdytinių darbeliais puošiamos lopšelio-darželio bei grupių patalpos. Įstaigoje organizuojamos parodos, koncertai, vakaronės, tradicinės šventės ir kt. Aktyviai dalyvaujame miesto, respublikos  renginiuose. Pedagogai rengia ir įgyvendina ilgalaikius, trumpalaikius, teminius projektus, ieško aktyvių ugdymo(si) būdų, formų bei metodų ir taiko juos praktinėje veikloje.
Suteikiame paramą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) sutrikimų (kalbos ir komunikacijos). Tėvams teikiama informacija, vedamos konsultacijos.