pdfAtsisiųsti dokumentą

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

Grupes tvarkos aprašo

priedas

 

(Pažymos apiedeklaruotą gyvenamąją vietą forma)

 

 

(įmonės(įstaigos)pavadinimas, adresas)

 

Pažyma APIE deklaruotĄ gyvenamĄJĄ vietĄ

 

 

2014-_____-____ Nr.___

Vilnius

                      Pažymime, kad įmonės (įstaigos) teikiamoje metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje FR0573________________________________

(darbuotojovardasirpavardė)

gyvenamoji vieta 2013metais nurodyta __________________________________________________.

(miesto pavadinimas ir kodas)

 

 

Pastaba.Teikiami duomenys sutampa su duomenimis, pateiktaisValstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas___________                                   __________________

(parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

Vyr.finansininkas

________________                                                     ____________________________

(parašas)                      (vardas ir pavardė)

 

 

 

A.V.